Zásady pro ochranu osobních údajů / Personal Data Protection Policy

Texty jsou v CZ a EN.

ZÁSADY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je:

 

Trilogická synergie s.r.o., jednatelka společnosti Laura Ježová
Budečská 2165/33, Praha 2
IČ: 052 12 448
e-mail: laura.jezova@tofeellife.com

Patricia Všetečková
Vinohradská 1786/122, Praha 2
IČ: 75233983
email: patricia.vseteckova@tofeellife.com

Zpracováváme osobní údaje našich klientů:

 

•  jméno a příjmení

•  telefonní číslo

•  e-mailovou adresu

•  obec bydliště; při zasílání produktů celou korespondenční adresu

 

U podnikatelů, firem a obchodních partnerů zpracováváme:

 

  jméno a příjmení

•  telefonní číslo

  e-mailovou adresu

  IČ, DIČ

  adresu

  předmět podnikání

 

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovány a uchovány z důvodu:

 

• poskytování služeb komplexního vývoje osobnosti pod ochrannou známkou Trilogická synergie Laura Ježová®

 

Okruh příjemců třetí strany:

 

• daňový a účetní poradce

• poštovní doručovatelé ve smyslu zákona o poštovních službách

• kurýrní společnosti

• emailový poskytovatel

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území EU.

 

Chráníme vaše údaje:

 

Přijali jsme technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování. Zpracováváme a shromažďujeme vaše osobní údaje jen pro jednoznačné účely, a to jen pro nezbytně dlouhou dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který jsme tyto osobní údaje získali. Vědomě a neoprávněně nezasahujeme do vašeho práva na ochranu soukromí, chráníme vaše osobní údaje před ztrátou, zničením a zneužitím.

 

Vaše práva:

 

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 GDPR

• právo na opravu osobních údajů dle čl.16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.18 GDPR

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

• právo vznést námitku proti zpracování dle č. 21 GDPR

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23.5.2018

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

Who administrates your personal data:

 

Trilogická synergie s.r.o., company executive Laura Ježová
Budečská 2165/33, Prague
Czech Republic
Business ID: 052 12 448
e-mail: laura.jezova@tofeellife.com

Patricia Všetečková
Vinohradská 1786/122, Praha 2
IČ: 75233983
email: patricia.vseteckova@tofeellife.com

We process these personal data of our clients:

• name and surname
• phone number
• e-mail address
• city of residence; when sending items also the full contact address

 

For entrepreneurs, companies and business partners we process:

• name and surname
• phone number
• e-mail address
• business ID, VAT ID
• company address

 

Personal data is collected, processed and stored for these reasons:

• providing services of complex personality development under the trademark Trilogická synergie Laura Ježová®

 

Range of third party recipients:

• tax and accounting advisors
• mail delivery companies and courier service companies
• e-mail provider

 

We protect your data:

We have taken technical and organizational measures to protect the personal data so that unauthorized or accidental access to, alteration, destruction or loss of data, unauthorized transfers, and other unauthorized data processing cannot occur.
We process and collect your personal data only for specified, explicit and legitimate purposes, and only for the time needed to achieve the purpose which we collected the personal data for.
We do not knowingly and unlawfully interfere with your right to privacy, we protect your personal data from loss, destruction and misuse.

 

Your rights:

• Right of access
• Right to rectification, eventually Right to restriction of processing
• Right to erasure (‚Right to be forgotten‘)
• Right to object
• Right to data portability
• Right to withdraw consent to processing in writing or electronically to the address or e-mail address of the administrator

 

You also have the right to lodge a complaint with your national Data Protection Authority if you believe that your right to privacy has been violated.

 

This Personal Data Protection Policy is effective from 23 May 2018.